Kopsu-mallisto
Tuote Paino
Kopsu Lohi 45 g Kopsu Lohiuistimet
Kirkas
Kopsu Lohi 28 g
Helmi 28 g Uutuus
Kopsu Hauki 30 g Kopsu Haukiuistimet
Helmi 30 g Uutuus
   
Kopsu Taimen 25 g Kopsu Taimenuistimet
Kopsu Lohiveto 10 g Kopsu Lohiveto
Kirkas
Mini Kopsu 18 g Uutuus Mini Kopsu
Kirkas
Kopsu vapateline   Uutuus Mini Kopsu
 
KOPSU-UISTIN
Inuse Oy
puh. 040 810 6548
fax (019) 580 100